Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


The Bathroom Manufactory

Hallesesteenweg 53-55,

B-1640 Sint-Genesius-Rode

info@bathroommanufactory.be

+32 (0)2 383 08 07

Ondernemingsnummer: 0817.568.577

Rekeningnummer: BE53.0016.0861.4553


Artikel 1: identificatie verkoper en hoedanigheid consument

 

De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is de vennootschap "The Bathroom Manufactory", met maatschappelijke zetel te Hallesesteenweg 53-55, 1640 Sint-Genesius-Rode en met ondernemingsnummer 0817.568.557 en bankrekeningnummer BE53 0016 0861 4553.

 

De “Klant” die van de webshop van The Bathroom Manufactory gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de webshop (https://www.bathroommanufactory.com) (hierna: de “Website”) op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in de hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u producten van The Bathroom Manufactory wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, is het niet toegelaten gebruik te maken van de webshop van Verkoper, maar dient u zich te richten tot de verkoopsafdeling van The Bathroom Manufactory die u via info@bathroommanufactory.be kunt bereiken. De Klant verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen


Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.

Verkoper verbindt er zich enkel toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van België of Nederland.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van The Bathroom Manufactory moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Bathroom Manufactory aanvaard zijn.

 Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop. Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen conform artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt u geacht voorafgaand aan elke verkoop na te gaan welke Voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 3: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Bathroom Manufactory niet. The Bathroom Manufactory is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Bathroom Manufactory is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op info@bathroommanufactory.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Bathroom Manufactory. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 5: Online aankopen

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.

Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.
 

De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge :

- een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is

- uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel

- bij vaststelling van een foutief aanbod

- bij een leveringsadres buiten België of Nederland

- bij overmacht

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de klant.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd op een bereikbaar adres in België of Nederland, en niet in een postbus.

De levering gebeurt door een erkende transporteur.

 

De artikelen worden gratis geleverd in België en Nederland tenzij anders vermeld.

 

Telefonisch en via mail word je op de hoogte gehouden welke dag jouw artikel wordt geleverd. Zorg steeds dat er iemand thuis is de dag van de levering. Indien je toch afwezig bent tijdens de de voorziene leverdatum zal je rechtstreeks gecontacteerd worden door onze transporteur. Met hen kan je een nieuwe datum vastleggen. OPGEPAST, er kan hiervoor een toeslag worden aangerekend. 

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Indien één of meerdere bestelde producten niet binnen de 5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van The Bathroom Manufactory (waarvan de gegevens in de ondernemingsgegevens staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de Koper overeenkomstig artikel 6 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in de ondernemingsgegevens van deze algemene voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Het transport van de bestelde goederen gebeurt geheel op risico van de leverancier.. Beschadiging of verlies tijdens het transport is ten laste van de leverancier.

De Verkoper besteedt veel zorg aan het inpakken van de producten, maar kan niet vermijden dat de producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd geraken. De Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij The Bathroom Manufactory.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 15 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 15 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Bathroom Manufactory via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 15 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Bathroom Manufactory heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Bathroom Manufactory – Hallesesteenweg 53-55, 1640 Sint-Genesius-Rode - België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 15 kalenderdagen is verstreken.

Gelieve indien mogelijk het artikel compleet, onbeschadigd, ongebruikt terug te sturen, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigen en factuur of aankoopbewijs. De klant kan eventueel instaan voor waardevermindering bij een beschadiging van de goederen. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Bathroom Manufactory zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Bathroom Manufactory alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Bathroom Manufactory op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde of op maat gemaakte goederen.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het modelformulier. Je kan het formulier versturen naar info@bathroommanufactory.be of naar het adres Hallesesteenweg 53-55,

B-1640 Sint-Genesius-Rode, België.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel terug te bezorgen aan de Verkoper.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijk termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was.

 

Artikel 10: Klantendienst


De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (02) 383 08 79, via e-mail op info@bathroommanufactory.be of per post op het volgende adres The Bathroom Manufactory – Hallesesteenweg 53-55, 1640 Sint-genesius-rode – België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op info@bathroommanufactory.be, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

Bij geschillenregeling kan an u terecht bij de Consumentenombudsdienst https://consumentenombudsdienst.be/nl alsook de Europese geschillencommissie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show1Ing=EN .

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, The Bathroom Manufactory respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwkeren van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Verkoper, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de Verkoper.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@bathroommanufactory.be

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

The Bathroom Manufactory maakt gebruik van Third Party cookies, die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar van Google Analytics. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 18: betalingsmogelijkheden

De online betalingen kunnen uitgevoerd worden door één van de volgende mogelijkheden:

- Bancontact

- Credit card

KBC/CBC Payment Button

- Belfius Pay Button

- PayPal

- iDEAL

De overschrijving is beveiligd en voorzien door het betalingssysteem "Mollie".

Bestel gratis kleurstalen

Vraag hier jouw gratis staal aan en voel uit welk plaatmateriaal jouw meubel wordt gemaakt !

==> 19mm melamine

Bestel gratis kleurstalen

Vraag hier jouw gratis staal aan en voel uit welk plaatmateriaal jouw meubel wordt gemaakt !

==> 19mm melamine